KVINNER I NORGE GJENNOM 100 ÅR
 
1905-1915 1915-1925 1925-1935 1935-1945 1945-1955 1955-1965 1965-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2005

1995 - 2005

1995
Bildet er tatt av Nina Strand.

1995 - Retten til omsorgspermisjon utvides fra ett til tre år.

1996 - Regjeringen setter i verk tiltak for å forhindre vold mot kvinner, blant annet voldsalarmer.

1997 - Likestillingssenteret opprettes og erstatter Likestillingsrådet.

1999 - Berit Ovesen blir første kvinnelige oberst.

2001 - Afshan Rafiq velges inn som første kvinnelige stortingsrepresentant med innvandrerbakgrunn.

2002 - Endringer i likestillingsloven vedtas. Blant annet får arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner plikt til å sette i verk tiltak for å fremme likestilling.

2002 - I likelønnsbestemmelsen presiseres det at arbeid av lik verdi kan måles på tvers av faggrenser og tariffavtaler.

Fakta

I 2002 vedtar regjeringen å innføre etiske retningslinjer for statsansatte mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester.

2002 - Stortinget vedtar utvidet besøksforbud med den hensikt å forhindre vold mot kvinner.

2003 - Stortinget vedtar lovgivning med krav om 40% representasjon av hvert kjønn i bedriftsstyrer.

2003 - Redegjørelsesplikten slik den fremstår i Likestillingsloven trer i kraft. Alle virksomheter må redegjøre for likestilling i sin årsmelding.

2004 - Arbeidsmiljøloven endres og får et nytt kapittel om likebehandling i arbeidslivet. De nye bestemmelsene forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder.

2005 - Stortinget vedtar betydelige endringer i likestillingslovgivningen. Likestillingssenteret og Likestillingsombudet nedlegges og erstattes av et Likestillings- og diskrimineringsombud fra 1. januar 2006. Det nye ombudet får et videre virkeområde og skal også jobbe med å fremme likestilling og håndheve diskrimineringsforbud også på andre områder enn kjønn.

2005 - FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) gjøres til norsk lov gjennom likestillingsloven. Tilbake til forsiden

Tidslinjen er utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret.
KILDEN