KVINNER I NORGE GJENNOM 100 ÅR
 
1905-1915 1915-1925 1925-1935 1935-1945 1945-1955 1955-1965 1965-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2005

1985 - 1995

1985
Bildet er tatt av Nina Strand.

1985 - Det innføres lik lavalder for gutter og jenter i sjømannsloven.

1986 - Stortinget vedtar ny handlingsplan for likestilling. (St. meld. 69, 1984-85).

1986 - Det oppnevnes en regjering med 44 prosent kvinner. Den setter en ny trend for kvinnerepresentasjonen i de kommende regjeringene.

1987 - Fra dette året fram til 1993 utvides lønnet fødselspermisjon fra 18 til 42 uker.

1988 - § 21 i likestillingsloven skjerpes slik at det i offentlige utvalg m.v. skal være minst 40 prosent av hvert kjønn.

Fakta

Flere kvinner enn menn, 51 prosent, avlegger embetseksamen ved universitetene høsten 1993.

1990 - Grunnloven endres slik at kvinner gis likarverett til Norges trone, med virkning for dem født etter 1990.

1991 - Ny lov om ekteskap innføres. Den ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet kan kreve separasjon uten samtykke fra den andre ektefellen og uten å henvise til særskilt grunn.

1992 - Folketrygden endres slik at personer som yter omsorgsarbeid i hjemmet for barn under 7 år mottar inntil 3 pensjonspoeng i året.

1992 - Lucy Smith blir første kvinnelige universitetsrektor, ved Universitetet i Oslo.

1993 - Fedrekvote innføres, fire uker av fødselspermisjonen blir forbeholdt fedre.

1993 - Tidskontoordning innføres og gir adgang til forlenget uttak av fødsels- og adopsjonspenger i kombinasjon med delvis gjenopptakelse av arbeidet.

1993 - Kirsti Kolle Grøndahl blir første kvinnelige stortingspresident.

1993 - Rosemarie Köhn innsettes som første kvinnelige biskop.

1993 - Ny kommunelov skjerper ytterligere kravet om at det i kommunale utvalg m.v. skal være minst 40 prosent av hvert kjønn.

1993 - Lovfestet beskyttelse i arbeidsmiljøloven mot trakassering, også seksuell trakassering, innføres.

Tilbake til forsiden
Tidslinjen er utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret.
KILDEN