KVINNER I NORGE GJENNOM 100 ÅR
 
1905-1915 1915-1925 1925-1935 1935-1945 1945-1955 1955-1965 1965-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2005

1975 - 1985

1975
Bildet er tatt av Nina Strand.

1975 - Barnehagelov innføres. Kommunene blir pålagt å utarbeide utbyggingsprogram.

1977 - Arbeidsmiljøloven gir utvidede rettigheter ved svangerskapspermisjon. Folketrygdloven endres slik at lønnet svangerskapspermisjon gis i 18 uker (tidl. 12 uker).

1977 - Familie- og likestillingsavdelingen opprettes i Forbruker- og administrajonsdepartementet. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), nå Norges forskningsråd, oppretter Sekretariatet for kvinneforskning.

1977 - Kvinner får adgang til å gjennomføre vanlig befalsutdanning.

1978 - Lov om selvbestemt abort vedtas.

1979 - Likestillingsloven trer i kraft, og Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling opprettes.

Fakta

I 1981 ble Gro Harlem Brundtland første kvinnelige statsminister i Norge.

1979 - Bestemmelse i markedsføringsloven om kjønnsdiskriminerende reklame vedtas.

1979 - Lov om statsborgerskap endres. Barn med norsk mor og utenlandsk far får norsk statsborgerskap.

1980 - Endringer i navneloven trer i kraft. De som gifter seg kan velge hans eller hennes navn som felles slektsnavn eller beholde sitt eget. Foreldrene kan tilsvarende velge barnets slektsnavn. Barnet får automatisk morens navn hvis det ikke sendes melding om annet innen seks måneder til Folkeregisteret.

1981 - Likestillingsloven får en ny bestemmelse (§ 21) om representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg, styrer, råd og nemnder.

1981 - Stortinget vedtar Handlingsplan for likestilling (St.prp. 122, 1980-81).

1982 - ILO-rekommandasjon nr. 165 og konvensjon nr. 156: Like muligheter og lik behandling av kvinner og menn i arbeidslivet: «Arbeidstakere med familieforpliktelser», ratifiseres av Stortinget.

1982 - Likestillingsavtaler går inn i Hovedavtalen mellom LO og N.A.F. og i avtaleverket mellom staten/hovedsammenslutningene og Norsk Lærerlag.

1982 - Ny lov om barn og foreldre trer i kraft. Loven slår fast foreldrenes like omsorgsansvar, og barnas selv- og medbestemmelsesrett styrkes.

1983 - Stortinget vedtar å gi kvinner adgang til å avtjene førstegangstjeneste sammen med menn og med samme varighet.

1984 - Stortinget vedtar å innføre full yrkesmessig likestilling mellom kvinner og menn i Forsvaret. Tilbake til forsiden

Tidslinjen er utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret.
KILDEN